Vrijwilligers

Stichting Leergeld Nijkerk werkt alleen met vrijwilligers. Dat geldt zowel voor het bestuur als voor de intermediairs.

De intermediair legt huisbezoeken af bij de gezinnen die een aanvraag doen uit het fonds van Leergeld Nijkerk en zo nodig nogmaals bij een gezin dat al bij Leergeld bekend is. Hij/zij legt uit wat Leergeld kan betekenen voor de kinderen. Ook wordt besproken welke voorzieningen van de gemeente of het rijk er zijn die mogelijk goed zijn om te benaderen. Leergeld fungeert als laatste vangnet en bekijkt eerst of andere regelingen of instanties kunnen helpen.

Uitgebreide taakomschrijving intermediair bij Leergeld Nijkerk

Een intermediair van Leergeld Nijkerk treedt op als vertegenwoordiger van de aanvrager bij Leergeld Nijkerk.  De voornaamste taak is het afleggen van het huisbezoek bij een aanvrager nadat deze zich bij Leergeld Nijkerk heeft gemeld. Voor het huisbezoek beschikt de intermediair over een checklist en een map met alle benodigde informatie en formulieren.

Bij het huisbezoek om een aanvraag te toetsen komt onder meer aan bod:

  • Organisatie, doelstelling en werkwijze van Leergeld Nijkerk
  • Gezinssamenstelling, kinderen, inkomenssituatie
  • Voorliggende voorzieningen, mogelijkheden tot lastenverlichting etc.
  • De aanvragen; wat wordt gevraagd, voor welk kind?

De intermediair neemt de lijst met voorliggende voorzieningen, zowel van de gemeente als het rijk, met de aanvrager door en er vindt een doorverwijzing plaats via het online registratiesysteem. Ten aanzien van kinderen, voor wie geen aanvraag is gedaan en die toch binnen de doelgroep vallen, kan de intermediair de ouder of verzorger voorstellen gebruik te maken van de diensten van Leergeld Nijkerk.

Na het huisbezoek worden de gegevens over gezin en de aanvragen door de intermediair vastgelegd in een beveiligd online registratiesysteem. De aanvragen worden door de intermediair voorzien van een toelichting en eventueel advies zodat het bestuur de aanvraag kan toetsen aan de doelstelling en criteria van de stichting en tot een oordeel kan komen. Na afhandeling kan de intermediair de aanvragen inzien in het registratiesysteem.

Voordat de intermediair aan het werk gaat volgt hij/zij een training die  wordt verzorgd door Leergeld.  Tijdens de inwerkperiode zal hij/zij samen met een ervaren intermediair op huisbezoek gaan. Periodiek is er een overleg met het bestuur en de andere intermediairs om ervaringen uit te wisselen en kennis en informatie te delen.

Rechten
De intermediair heeft recht op:

  • Anonimiteit t.o.v. aanvragers, de intermediair gebruikt alleen haar/zijn voornaam bij huisbezoek
  • Verzekering tijdens werkzaamheden LN tegen wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen
  • Begeleiding/coaching ten aanzien van de afgesproken werkzaamheden door het bestuur en collega’s

Plichten
De intermediair heeft de plicht tot:

  • Geheimhouding van alle gegevens van aanvragers en hun familie en van privacygegevens van bestuursleden en collega-intermediairs.
  • Terughoudendheid op het gebied van “sociale hulpverlening”. Desgewenst en in overleg met de aanvrager kan de naam van de aanvrager aan een hulpinstantie worden doorgegeven.

Voor deze intermediairfuncties zijn vrijwilligers die affiniteit hebben met de doelgroep en het onderwerp armoede het meest geschikt. Ervaring met het werken met computers, e-mail & internet en een warm vrijwilligershart is gewenst. Leergeld Nijkerk houdt rekening met de tijd die een intermediair voor de stichting in kan zetten. Al is het slechts enkele uren per maand… Je bent van harte welkom bij de club die zich inzet voor kinderen die graag – net als hun leeftijdsgenoten – mee willen doen. Want nu meedoen, is straks meetellen.

Heb je interesse om als intermediair aan de slag te gaan voor Leergeld Nijkerk? Stuur dan een berichtje via het contactformulier.