ANBI

ANBI

 

Stichting Leergeld Nijkerk is door de belastingdienst een aangewezen ANBI-instelling. Dit houdt in dat giften en donaties aan Stichting Leergeld Nijkerk fiscaal aftrekbaar zijn.

Aan het verkrijgen van een ANBI-status stelt de belastingdienst een aantal voorwaarden. Om te voldoen aan deze voorwaarden verstrekken we hierbij de volgende informatie.

Naam: Stichting Leergeld Nijkerk, opgericht op 10 oktober 2016.
Postadres: Postbus 55, 3860 AB Nijkerk
IBAN NL26 RABO 0313 6343 43
e-mail: stichting @ leergeldnijkerk . nl
KvK-nummer 67053610
Fiscaalnummer/RSIN 8568.10.666

Download hier onze laatste jaarrekeningen:
Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021

Download hier het Meerjaren beleidsplan 2021-2024

Vragen? Neem gerust contact op

Aanleiding
Steeds meer kinderen in onze gemeente Nijkerk kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld Nijkerk wil deze kinderen mee laten doen!

Doelstelling
Leergeld Nijkerk wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.
Leergeld Nijkerk heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld Nijkerk is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
De lange termijn ambitie van Leergeld Nijkerk is dat alle kinderen kunnen meedoen!
Op 10 oktober 2016 is de stichtingsakte gepasseerd. Per maart 2017 is Leergeld Nijkerk operationeel.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen werknemers in dienst. Bestuursleden en intermediairs ontvangen geen arbeids-/beloningsvergoeding en/of vacatiegelden. Summier wordt op basis van een declaratie onkosten vergoed.

Bestuur
Henk Bokkers – voorzitter
Anneloes van den Berg – secretaris
Petra Kuhl – penningmeester
Falco van Loon – algemeen lid
Marcelle Warringa – coördinator-PR

Intermediairs
De intermediair legt huisbezoeken af bij de gezinnen die een aanvraag doen uit het Leergeld Nijkerk fonds en zo nodig nogmaals bij een gezin die reeds bij Leergeld bekend is. Hij/zij legt uit wat Leergeld kan betekenen voor de kinderen. Ook wordt besproken welke voorzieningen van de gemeente of het rijk er zijn waarop zij mogelijk recht hebben.

Werkwijze
Wij willen kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. Dat doen wij door financiële middelen te verwerven via bijvoorbeeld sponsoring of middelen in natura te organiseren. Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld Nijkerk een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld Nijkerk om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande voorzieningen van anderen, zoals die van de gemeente of andere instanties/organisaties. Leergeld Nijkerk kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan Leergeld Nijkerk aanvullende hulp bieden in de vorm van giften in natura of betaling van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld Nijkerk: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.

Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld Nijkerk binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Financiële situatie
We zijn afhankelijk van donaties/giften van derden. Door voortdurend onze missie onder de aandacht te brengen werken we aan het verkrijgen van meer middelen om onze doelstellingen te bereiken.

Planning 
– Bekendheid bij ‘verwijzers’, zoals onderwijs, gebiedsteam, gemeente
– Werven en verder opleiden intermediairs
– Mogelijke allianties aangaan met leveranciers/partners en afstemmen
– Verwerven van sponsorgelden

Contact met Leergeld Nijkerk

Wil je meer informatie? Stuur ons dan een bericht via Whatsapp of via e-mail.

Postbus 55
3860 AB Nijkerk

Tel. 06-81314455
(alleen whatsapp/sms)

E-mail: stichting@leergeldnijkerk.nl

Webdesign en realisatie: Yelloweb